Амбасада Републике Србије у Републици Северној Македонији
| |     latinica | english  
Насловна
ИЗДАВАЊЕ БИОМЕТРИЈСКИХ ПУТНИХ ИСПРАВА

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо држављане Републике Србије да je Амбасадa Републике Србије у Скопљу започела са пријемом захтева за издавање биометријских пасоша Републике Србије.

Имајући у виду велико интересовање грађана ПОТРЕБНО ЈЕ да се претходно изврши ЗАКАЗИВАЊЕ ТЕРМИНА за подношење захтева.

ЗАКАЗИВАЊЕ ТЕРМИНА:

Заказивање термина за пријем захтева и узимање биометријских података може се обавити сваког радног дана лично од 9:00 до 12:00 часова или на телефон број 02 3130 421 од 14.00 до 15.00 часова.
Како би се избегли непотребни трошкови путовања, непријатности и губитак времена, пре заказивања термина и доласка у конзуларно одељење, проверите да ли поседујете сву тражену документацију. Уколико не поседујете потребну документацију захтев није могуће предати.


ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:


За подношење захтева за биометријски пасош потребно је приложити оригинале следећих докумената:
1.  Документ Републике Србије којим се доказује идентитет подносиоца захтева (биометријски пасош,  плави пасош или лична карта).
Изузетно, уколико лице не поседује ниједан идентификациони документ издат од стране надлежних органа Републике Србије, прихватиће се важећа лична карта, односно путна исправа Републике Македоније, на основу које се неспорно може утврдити идентитет подносиоца захтева;
2.  Доказ о регулисаном боравку у Републици Македонији (лична карта за странца Републике  Македоније или уверење о пријављеном пребивалишту или боравишту у Републици  Македонији).

Напомене:

- За примљене у држављанство Републике Србије који први пут подносе захтев за издавање српске биометријске путне исправе прецизно обавештење о потребној документацији биће дато приликом заказивања термина;

- У Републици Србији су 8. јуна 2016. године ступили на снагу нови прописи који регулишу прибаву података неопходних за одлучивање у поступцима пред државним органима. Наиме, одредбама чл. 9, 103. и 207. новог Закона о општем управном поступку, предвиђено је да је орган који врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција у Републици Србији, дужан да по службеној дужности прибави те податке.
Странка има правo, на изричити захтев, да сама прибави потребне податке. У том случају, захтев за покретање поступка сматраће се неуредним уколико странка не поднесе потребне податке у року неопходном за одлучивање.

РОКОВИ ВАЖЕЊА ПУТНИХ ИСПРАВА:

1. Лицима млађим од 3 године живота пасош се издаје са роком важења од 3 године;
2. Лицима од 3 до 14 година живота пасош се издаје са роком важења од 5 година;
3. Осталим категоријима лица старијим од 14 година живота, пасош се издаје са роком важења од 10 година.

РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ ПАСОША:

Процедура обраде захтева и издавања путне исправе траје до 60 дана (путне исправе се израђују у Републици Србији), с тим што је за пасоше које издаје Координациона управа рок дужи (Координациона управа издаје пасоше лицима која имају пријављено пребивалиште на територији Косова и Метохије, као и лицима која немају пребивалиште на територији Републике Србије а уписани су у књиге држављана на територији Косова и Метохије).

ТРОШКОВИ ИЗДАВАЊА БИОМЕТРИЈСКОГ ПАСОША:

Трошкови издавања биометријских путних исправа износе 65,00 ЕУР.
Трошкови се плаћају приликом подношења захтева у готовом и у еврима.
          
ПРЕУЗИМАЊЕ ПАСОША:

Амбасада ће на свом сајту ажурно објављивати бројеве захтева који су позитивно решени с тим што сходно одредбама Закона о заштити података о личности неће објављивати личне податке подносиоца захтева већ само бројеве под којима су захтеви поднети.
Готови пасоши се могу преузети сваког радног дана у времену од 09.00 до 12.00 часова уз претходно заказивање термина.
ОБАВЕЗНО је са собом понети стару путну исправу или другу исправу која је  презентована приликом предаје захтева, као и оригиналну потврду о поднетом захтеву.


ЗАХТЕВИ СЕ НЕ МОГУ ПОДНОСИТИ У СЛЕДЕЋИМ СЛУЧАЈЕВИМА:

- За новорођену децу док се не изврши пријава њиховог рођења у Реублици Србији, односно док се не упишу у матичну књигу рођених и књигу држављана и док им се не одреди ЈМБГ (јединствени матични број грађана);
- За лица која, након склапања брака/развода брака пред иностраним органом желе да им пасош буде издат на ново презиме – све док наведена промена презимена није извршена и у матичним књигама у Републици Србији.

НАПОМЕНЕ :

Обавезно је лично присуство лица које подноси захтев.
Захтеве за издавање биометријских пасоша могу подносити и лица која немају пријављено пребивалиште у Републици Србији.
Захтеве за издавање биометријских пасоша могу подносити и лица која немају одређен ЈМБГ (јединствени матични број грађана).

Сва малолетна лица, без обзира на старост (укључујући и бебе), подлежу узимању     биометријских података, односно личном присуству.

Дете, без обзира на године старости, добија властити пасош и не може бити уписано у
пасош родитеља.

Приликом подношења захтева за издавање пасоша малолетним лицима (до навршених
18 година старости) неопходно је и присуство оба родитеља.

Уколико је један од родитеља спречен, потребно је приложити његову писмену сагласност, оверену од стране надлежног органа или правноснажну пресуду о разводу брака којом је старање о детету поверено искључиво родитељу који подноси захтев.

Изјава о сагласности другог родитеља је неопходна и у случајевима када је један родитељ страни држављанин.

Ако други родитељ није доступан или одбија да да сагласност то се мора напоменути приликом заказивања термина, како би се добиле додатне информације.

Приликом подношења захтева за биометријски пасош за дете, родитељи прилажу, између осталог, и личну карту или другу јавну исправу из које се може утврдити њихов идентитет.
Лица која су изгубила важећи пасош или им је исти украден у обавези су да, пре подношења захтева за издавање путне исправе, спроведу поступак оглашавања пасоша неважећим.
Држављанину Републике Србије који је у Републици Македонији остао без путне испреве Амбасада Републике Србије у Скопљу може издати путни лист ради повратка у Републику Србију. У том случају ће се захтев за издавање биометријске путне исправе поднети у Републици Србији, у  полицијској управи по месту пребивалишта.

У случају да имате додатних питања можете се обратити телефоном сваког радног дана од 13.00 до 14.00 часова (телефон број 02 3130 421).
 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
ИЗДАВАЊЕ БИОМЕТРИЈСКИХ ПУТНИХ ИСПРАВА
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Остале конзуларне услуге
Војна обавеза
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари